Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Сангууд

Зах хязгаар нь үл мэдэгдэх хөрөнгө оруулалтын их далайд, хөрөнгөө өсгөх олон боломж бий. Харин гагцхүү тэдгээр боломжуудаас өөрт тохирсон, зөв боломжийг атгаж чадах эсэх нь л хөрөнгө оруулагчдын хамгийн том сорил. Бид дараах хөрөнгө оруулалтын сангуудыг удирддаг бөгөөд та өөрт тохирох санг сонгон, хөрөнгө оруулалтаа бидэнд даатгаарай.

Хамтын Нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын компани

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай

Хөрөнгө оруулалтын сан /ХОС/ гэдэг нь олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж, урьдчилан судлаж, төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын судалгаа, шинжилгээ хийсний үндсэн дээр хувьцаа, бонд, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зэрэг үр ашигтай гэж үзсэн санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулж, өгөөж бий болгох зорилгоор нэгдсэн хөрөнгө оруулагчдын нэгдэл юм.
Хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулснаар нэгж эрх эзэмшигч болдог. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалт болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, сангийн менежер явуулах хэдий ч сангийн эрх барих дээд байгууллага нь Хөрөнгө оруулагчид буюу нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал байдаг.
  • Хөрөнгө оруулалтын сан нь хэлбэрийн хувьд хамтын болон хувийн гэсэн 2 хэлбэртэй бөгөөд төрлийн хувьд хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьд нээлттэй болон хаалттай, хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьд компанийн бүтэцтэй болон гэрээний бүтэцтэй ажилладаг төрлүүд байдаг.
  • Хамтын нээлттэй сан нь нэгж эрхээ бусдад худалдахаар тогтмол санал болгож, эрэлтийн хэмжээгээр гаргадаг бөгөөд нэгж эрхээ эргүүлэн худалдан авах үүрэг хүлээдэг бол хаалттай хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь үүсгэн байгуулагчаас тогтоосон хөрөнгийн хэмжээнд багтаан олон нийтэд нэгж эрхээ санал болгох замаар үнэт цаас гаргаж, нэгж эрхийг нэрлэсэн үнээр худалддаг, гаргасан үнэт цаасыг эргүүлэн худалдан авах үүрэг хүлээдэггүй онцлогтой сан юм. Тодруулбал хамтын хаалттай сангийн хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтаа сангаас гаргах нөхцөлд нэгж эрхээ гуравдагч этгээдэд Хөрөнгийн Биржээр дамжуулан тухайн үед тогтсон үнээр худалдах бол нээлттэй санд хөрөнгө оруулагч нь сангийн хөрөнгийн тухайн үеийн үнэ цэнээр хөрөнгө оруулалтын сандаа буцаан худалдах эрхтэй гэсэн үг юм.
  • Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан нь цөөн тооны мэргэжлийн гэгдэх (зохицуулах байгууллагаас тогтоосон) хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө татан төвлөрүүлж, тус хөрөнгөөр Үнэт цаасны зах зээлд буй бүх хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болон биржийн гадуурх ХХК-иудад хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Энэ утгаараа эрсдэл, өгөөжийн төвшин хамтын сангаас өөр бөгөөд, зохицуулах байгууллагын хяналт харьцангуй хязгаарлагдмал байдаг.

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3