Амьдралын Санхүү – Санхүүгээ сайжруулах сургалт, өдөрлөг

Өдөрлөгөөр Санхүүгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд оролцон санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл өгөхөөс гадна үнэт цаасны данс үнэгүй нээх, банкны хувьчлалын талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгнө.

Бусад

Apple

Ямар ч бизнест хөрөнгө оруулалт хийх байсан гол нь үнэ цэнэд тулгуурлан шийдвэр гаргах хэрэгтэй.

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

Footer-image