АШИД ӨСӨХ ХӨРӨНГӨ

ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Үндсэн хөрөнгө буюу байр орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээний дэд бүтцийн салбар нь урт хугацааны тогтвортой үр ашигтай, хүн ам өсөх, төвлөрөл нэмэгдэхийн хэрээр эрэлт нь өсөж байдаг, үнэ цэнтэй салбар юм.

Уг салбарын уламжлалт хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо нь санхүүгийн бусад хөрөнгөтэй харьцуулахад хөрвөх чадвар сул, үнэ цэнийг хүртээмжтэй байлгах, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад тодорхойгүй байдал их, бага дүнгээр хөрөнгө оруулах боломжгүй гэх мэт сул талтай байна.

Хөрөнгө оруулалтын бодлого

Хөрөнгө оруулалтын зорилго

“Ашид Өсөх Хөрөнгө” хувийн хөрөнгө оруулалтын сан нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын онцлог, давуу талыг ашиглан хөрөнгө оруулагчдад инфляцаас давсан өгөөж хүртээх зорилготой.

Хөрөнгө оруулалтын стратеги

Үл хөдлөх салбарын 17,000 гаруй тоо мэдээнд дүн шинжилгээ хийсний үр дүнд бид орон сууц, тэр тусмаа дундаж болон стандарт зэрэглэлийн орон сууцны эрэлт нийлүүлэлтээс өндөр, үнэ тогтмол өссөөр байгаа тооцооллыг гаргасан. Сангийн хөрөнгө оруулалтын гол стратеги нь эрсдэлийг бууруулж үл хөдлөхийн салбараас ашиг олох бөгөөд энэ дотроо эрэлт өндөр орон сууцны барилгын төсөлд хөрөнгө оруулах юм.

Жишиг багц

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн багцын 80%-ийг үл хөдлөх хөрөнгө эзлэх бөгөөд үлдсэн 20%-ийг нь үл хөдлөх хөрөнгөтэй хамаарал бага, хөрвөх чадвар сайн хувьцаа болон мөнгөний захын хэрэгсэлд оруулна. Барилгын төсөлд оруулах 70%-ийг эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 2 төсөлд хөрөнгө оруулна.

Зорилтот өгөөж

Сангийн жилийн нийт өгөөж нь 26.3% байна. Энэ өгөөж нь зардал хасахын өмнөх тооцоолол юм. 5 жилийн дараах нэгж эрхийн үнэ цэн нь 125.5% өссөн байх болно.

Эрсдэл

Сангийн эрсдэлийг үндсэн 3 бүлэгт хувааж авч үзнэ. Үүнд: Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэл ба үл хөдлөхийн эрсдэл орно. Манай сангийн онцлогоос хамаарсан үл хөдлөхийн гол эрсдэл нь төсөл хойшлох эрсдэл, гэрээний эрсдэл, хөрөнгийн үнэлгээний эрсдэл болон борлуулалтын эрсдэл орно.

Ногдол ашгийн бодлого

Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

Сангийн зардал, үйлчилгээний хөлс

Менежментийн зардал болон Кастодиан банкны зардал нь сангийн удирдаж буй хөрөнгийн жилийн дундаж үлдэгдлийн 3%-иас хэтрэхгүй байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар жилийн 2 хувь, үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны татвар борлуулалтын үнийн дүнгийн 2 хувь байна.

Сангийн нэгж эрх худалдан авах, буцаан худалдах

Нэгж эрхийг хаалттай хүрээнд санал болгох бөгөөд нэгж эрхийн нэрлэсэн үнэ 5,000,000 төгрөг байна.

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3