Ашид BONDS

ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

Тун удахгүй . . .

Бонд нь урьдчилан таамаглах боломжтой мөнгөн урсгалыг бий болгодог хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл юм. Монгол Улсын хувьд ХБҮЦ 14.5%-19.2%, нээлттэй бонд 18-19.2%, хаалттай бонд 18%-24%-ын өгөөжтэй байна. 

АШИД BONDS сан нь хөрөнгө оруулагчдад дээрх өндөр өгөөжийг хүртэхэд тулгарч буй асуудлууд болох хөрвөх чадвар, дахин хөрөнгө оруулах асуудлуудыг шийдвэрлэж, OTC зах зээл дээрх бондуудад төрөлжүүлэн хөрөнгө оруулах замаар тогтмол орлого бий болгох зорилготой хувийн хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Ашид BONDS сангийн онцлогууд юу вэ?

ӨНДӨР ӨГӨӨЖИЙН ТҮВШИН

Сан нь хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг компанийн хаалттай бондод хөрөнгө оруулах учир хөрөнгө оруулалтын өгөөж өндөр байна. 

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛНА

Сан нь хөрөнгө оруулахдаа үнэт цаас гаргагчаар, салбараар, валютаар нь тараан байршуулах замаар эрсдэлийг бууруулна. 

МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГА

Зах зээл болон компаниудыг судлах, шийдвэр гаргах, хөрөнгө оруулагчийн эрхийг хамгаалах зэрэг нарийн төвөгтэй ажлыг мэргэжилтнүүд таны өмнөөс хийнэ.

ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 21.1.15-д зааснаар Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны орлого нь татвараас чөлөөлөгдөнө. 

ТОГТМОЛ НОГДОЛ АШИГ

Сан нь тогтмол орлоготой үнэт цааснуудад хөрөнгө оруулах учир купон, хүү төлөлт зэргээс орж ирсэн орлогыг улирал тутамд тогтмол ногдол ашиг хэлбэрээр хуваарилна. 

Холбоо барих

+976 7766 1112

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

+976 8519 1100

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3