Компанийн засаглал

ХӨТӨЛБӨР, ЗААВАР

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хөтөлбөр, зааврыг дараах холбоосоор үзнэ үү. Компанийн засаглалын кодекс хэрэгжүүлэх хөтөлбөр Комплайнсын хяналтын заавар Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр

ДҮРЭМ, ЖУРАМ

Компанийн дотоод дүрэм журамтай доорх холбоосоор орж танилцана уу. Ёс зүйн дүрэм Компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам Эрсдэлийн журам

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР

Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин болон шагнал урамшууллыг олгохдоо дараах гүйцэтгэлийн шалгуурыг баримталдаг. Үүнд: Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал нь тухайн компанийн ажиллаж ирсэн хугацаанаас хамаарах

Хуримтлуулах хангалтгүй.
Хөрөнгө оруул!

Та эхлэхэд бэлэн үү?

ashidasset-client-3