ХӨТӨЛБӨР, ЗААВАР

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хөтөлбөр, зааврыг дараах холбоосоор үзнэ үү.

Компанийн засаглалын кодекс хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Комплайнсын хяналтын заавар

Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр

It is not enough to save, invest to earn more.

Are you ready to start?

ashidasset-client-3