Амьдралын Санхүү – Санхүүгээ сайжруулах сургалт, өдөрлөг

Өдөрлөгөөр Санхүүгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд оролцон санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл өгөхөөс гадна үнэт цаасны данс үнэгүй нээх, банкны хувьчлалын талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгнө.

It is not enough to save, invest to earn more.

Are you ready to start?

ashidasset-client-3